شرح خدمات دفتر

دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک که در حال حاضر زیر مجموعه حوزه معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی می باشد فعالیت خود را از سال ۱۳۷۷آغاز نموده است . این دفتر در بخش های سخت افزار ، نرم افزار ، ارتباطات شبکه ، اینترنت و وب سایت فعالیت دارد.

 1. حصول اطمینان از آمادگی امکانات در واحدهای تحت نظارت شامل نیروی انسانی ، ملزومات و سایر موارد مورد لزوم
 2. ایجاد هماهنگی در ساختار و محتوای منابع اطلاعات شرکت و به روز نگهداشتن آنها
 3. استقرار شبکه رایانه ای و تسهیل در دست یابی و استفاده کارکنان
 4. بررسی و تائید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات
 5. پیش بینی و نظارت بر تهیه و استقرار سیستمهای مکانیزه و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب مورد نیاز واحدها و توسعه و بهبود سیستمهای موجود و بکارگیری و استفاده از تکنولوژی های جدید در جهت بهبود کارآئی آنها و برنامه ریزی جهت از رده خارج نمودن سیستمهای غیر کارآمد
 6. حفاظت و پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود و امور مربوط به تعمیرات و ارتقاء تجهیزات سخت افزاری و سیستمهای نرم افزاری
 7. نصب و راه اندازی سیستم مناسب گردش اطلاعات
 8. نظارت بر طراحی گردش اطلاعات در سازمان و تدوین فرمهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز
 9. نظارت بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت از طریق نصب نرم افزارهای مرتبط بهم و تهیه گزارشات مورد نیاز و ایجاد سیستم ذخیره سازی و حفظ اطلاعات
 10. ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات مدیران و ارائه مشاوره به مدیران
 11. نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری
 12. برقراری ارتباط با پایگاههای اطلاعاتی جهت تسهیل در دریافت اطلاعات با در نظر گرفتن اصول صرفه جویی و توجیه اقتصادی و توزیع آنها به منظور استفاده واحدهای مربوط
 13. نظارت بر آشنا سازی و راهنمائی کاربران ( در استفاده از تجهیزات نرم و سخت افزاری )
 14. نظارت بر تهیه و ارائه گزارشات تلفیقی از نتایج فعالیتهای شرکت و ارائه آن به مرجع ذیربط
 15. طراحی شبکه رایانه طبق مشخصات فنی مورد نیاز